Polityka Prywatności

W Centrum Języków Obcych Fabryka Języka

1. Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

2. Administratorem Danych Osobowych w Szkole Fabryka Języka Katarzyna Nosek (zwanej dalej „Szkołą”) jest Katarzyna Nosek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Centrum Języków Obcych Fabryka Języka Katarzyna Nosek, NIP: 8831839531

3. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursów Języków Obcych. Są to: imię i nazwisko Kursanta lub jego prawnego Opiekuna, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.

4. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Prowadzenie Kursu. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.fabrykajezyka.eu

5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach

a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;

b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku elektronicznym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;

c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach Opiekunów Kursantów za pośrednictwem wiadomości sms

d) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4)

e) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole za pośrednictwem wiadomości sms.

6. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom Szkoły, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania Kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Szkoły).

7. Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

8. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania

9. Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:

a) o wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci

b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie

c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

d) do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora

W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych.